ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)การรู้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) นั้นก็เพื่อการประเมินหาไขมันในร่างกาย และยังสามารถคำนวณดูอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งหากคำนวณค่าได้มากไปอาจบ่งบอกได้ว่าคุณมีเกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน นิ่วในถุงน้ำดี หัวใจขาดเลือด ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ผอมเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย อาจลดลง ดังนั้น เราควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งค่าดังกล่าว นิยมใช้ในการคำนวนอย่างแพร่หลายเนื่องจากคำนวน ง่ายสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย และทุกเชื้อชาติ


 

วิธีหาค่าดัชนีมวลกายดัชนีมวลกาย (BMI)    =    น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)    =    ผลลัพธ์


ส่วนสูงยกกำลัง² (เมตร)BMI:ดัชนีมวลกาย
เพศชายที่มีอายุตั้งแต่
16 ปีขึ้นไปความสูง (ซม.)
เพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่
26 – 45 ปีขึ้นไป
เพศหญิงที่มีอายุมากกว่า
45 ปีขึ้นไป
น้ำหนักตัวเป็น (กก.) น้ำหนักตัวเป็น (กก.) น้ำหนักตัวเป็น (กก.)
ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด
39 49 140 39 44.9 39 47.2
39.9 50.8 142 39.9 46. 39.9 48
41.7 52.5 145 41.7 48.5 41.7 50.8
43.1 54.4 147 43.1 50.4 43.1 52.2
44.5 56.3 150 44.5 52.8 44.5 54
46.3 58 152 46.3 54 46.3 55.8
47.6 60.3 155 47.6 55.3 47.6 57.6
49 62.1 157 49 57.2 49 59.9
50.4 64.4 160 50.4 59 50.4 61.7
51.7 66.2 163 51.7 60.6 51.7 63.5
53.5 70.3 165 53.5 63.1 53.5 65.8
55.3 70.3 168 55.3 64.3 55.3 68
57.2 72.6 170 57.2 66.7 57.2 70.3
59 74.8 173 59 69 59 72.6
60.8 77.1 175 60.8 70.8 60.8 74.4
62.6 78.9 178 62.6 73 62.6 76.2
64.4 81.7 180 64.4 75.3 64.4 78.5
66.2 83.5 183        
68 85.7 185        
69.9 88.5 188        ค่าดัชนีมวลกายสามารถบ่งบอกมวลไขมัน และสภาวะของร่างกายได้ดังต่อไปนี้ค่าดัชนีเท่ากับ? สภาวะของร่างกาย
39.9 50.8
41.7 52.5
43.1 54.4
44.5 56.3
46.3 58
47.6 60.3